เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเทศบาลเชียงคำกระดานข่าวสมุดเยี่ยมสำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
เทศบาลตำบลเชียงคำ
 1. คณะผู้บริหาร
 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ
 3. โครงสร้างบริหารงานเทศบาล
 4. สำนักปลัดเทศบาล
 5. กองคลัง
 6. กองช่าง
 7. กองวิชาการและแผนงาน
 8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เบอร์โทรศัพท์
 ประวัติและความเป็นมา
 แผนยุทธศาสตร์
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 วิสัยทัศน์
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเทศบาลตำบลเชียงคำ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
- ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล
            รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
            เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
            รายงานประมาณการรายรับ
            รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
            รายงานประมาณการรายจ่าย
            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
            ด้านบริหารทั่วไป
            ด้านบริการชุมชนและสังคม
            ด่านการเศรษฐกิจ
            เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2563) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลเชียงตำ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
   ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-  เทศบัญญัติงบประมาณรยจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
   ส่วนที่ 1
   ส่วนที่ 2 
     รายงานประมาณการรายรับ
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
     รายงานประมาณการรายจ่าย
     แผนงานบริหารทั่วไป
     แผนงานรักษาความสงบภายใน
     แผนงานการศึกษา
     แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานเคหะและชุมฃน
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานการเกษตร
     แผนงานการพาณิชย์
     แผนงานงบกลาง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
  ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2557
(เพิ่มเติม)
  ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
- รายงานผลการดิดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2557
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ

- ประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ของเทศบาลตำบบเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเทศบาลตำบลเชียงคำ


  

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล
วัดนันตาราม
วัดแสนเมืองมา
ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ
ต้นจามจุรี
ตัวอย่างบ้านไทลื้อ          

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์เทศบาลตำบลเชียงคำ

เว็บไซด์  www.chiangkhamlocal.go.th  ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางการบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานขององค์กร หน่วยชุมชน เครือข่ายชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความมั่นคงและความเจริญเติบโตของประเทศชาติต่อไป

 

ฝากข้อความกับเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 


ข่าวสารล่าสุด 
  13-09-2016   โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1,2 (21 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  12-09-2016   โครงการก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 5 ข้างศาลา 12 สิงหา... (21 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  06-09-2016   งบทดลองเดือนสิงหาคม 2559 (23 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  22-08-2016   โครงการก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 5 ข้างศาลา 12 สิงหา... (45 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-08-2016   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (53 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  26-07-2016   โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 8,9 แบบขั้นบ... (65 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  26-07-2016   โครงการก่อสร้างฝาย คสล.หมู่ที่ 5 ข้างศาลา 12 สิงหา (59 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  05-07-2016   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3/2559 (86 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  05-07-2016   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559 (150 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยข้างบ้านนางค... (213 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 6 (226 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ข้างธนาคารกรุงไท... (226 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยข้างบ้านนายใส... (212 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยหลังบ้านมางอพ... (212 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-06-2016   โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 (149 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  02-06-2016   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (108 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-05-2016   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2559 (95 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  04-04-2016   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2559 (120 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  01-03-2016   งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (121 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  04-01-2016   งบทดลองเดือนธันวาคม 2558 (167 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  

หน้า:

สรุปข่าว  ค้นข่าว  หัวข้อข่าว  อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.
ศ.2559 (รายละเอียด)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

ประกาศการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) (รายละเอียด)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุ ประจำปี 2559 (รายละเอียด)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด) 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียด) 

แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลเชียงคำ จะเปิดบริการให้บริการทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 06.00 น.- 08.00 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00 น. - 19.00 น. หยุดเฉพาะวันพุธ เริ่มเปิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป


ภาพกิจกรรม

เดือนสิงหาคม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2559

เดือนมิถุนายน
การประชุมสภาเทสบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณเทศบาลตำบลเชียงคำ

เดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงคำ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงคำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

วันที่ 15 เมษายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำพร้อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ ร่วมกิจกรรมทรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณรอบตลาดอำเภอเภอเชียงคำ เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลเชียงคำ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสิทธิ์ของผู้อายุ


เดือนมีนาคม
วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ ได้ประกอบพิธีถวายพระราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (ช่วงเช้า) และในช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (ล้างถนนและทาสีสะพาน)

การจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำยลเชียงคำ
 กิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
     กิจกรรม

กิจกรรมเดือนมกราคม 2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลเชียงคำ นำโดยนายอดินันท์  ศุภการกำจร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร     ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ       จำนวน 10 หมู่บ้าน

         
           กิจกรรมเดือนธันวาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นองค์กรจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล


การปชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามผลการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)


เทศบาลตำบลเชียงคำ นำโดยนายอดินันท์ ศุภการกำจร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชีคำ และพนักงานเทศบาล ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้าพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวามยพระพร ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุมเงิน - พุ่มทอง)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


          กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลเชียงคำ นำโดยนายอดินันท์ ศุภการกำจร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล คณะครู/นักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558


การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ
แผนภูมิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนการชำระภาษี
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน 
   เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล

การขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเสีย
การขอซ่อมบำรุง  รักษา  ถนน  หรือทางเท้า
การขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการจัดตั้งตลาด  สถานที่จำหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร


ข่าวสารหน่วยงานราชการ


ปฏิทิน/นาฬิกานสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

หน่วยงานรัฐบาล

Link แต่ละหน่วยงาน
· เทศบาลเมืองดอกคำใต้
· เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
· เทศบาลตำบลห้วยลาน
อำเภอเชียงคำ
·
เทศบาลตำบลเชียงคำ
· เทศบาลตำบลบ้านทราย
· เทศบาลตำบลฝายกวาง
· องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
· องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
· องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอจุน
·
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
· เทศบาลตำบลหงส์หิน
· เทศบาลตำบลจุน
· เทศบาลตำบลลอ
อำเภอแม่ใจ
·
 เทศบาลตำบลแม่ใจ
· เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อำเภอปง
·
เทศบาลตำบลปง
· เทศบาลตำบลงิม
· องค์การบริหารส่วนตำบลออย
อำเภอเชียงม่วน
·
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
อำเภอภูซาง
·
เทศบาลตำบลสบบง
website สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
website "โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ."
website "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา"
website "มหาดไทย บำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"
website  สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
คลังข่าวมหาดไทย
website "ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ"
เว็บไซต์กลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิด่ภาครัฐ