เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเทศบาลเชียงคำกระดานข่าวสมุดเยี่ยมสำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
เทศบาลตำบลเชียงคำ
 1. คณะผู้บริหาร
 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ
 3. โครงสร้างบริหารงานเทศบาล
 4. สำนักปลัดเทศบาล
 5. กองคลัง
 6. กองช่าง
 7. กองวิชาการและแผนงาน
 8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เบอร์โทรศัพท์
 ประวัติและความเป็นมา
 แผนยุทธศาสตร์
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 วิสัยทัศน์
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเทศบาลตำบลเชียงคำ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-  เทศบัญญัติงบประมาณรยจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
   ส่วนที่ 1
   ส่วนที่ 2 
     รายงานประมาณการรายรับ
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
     รายงานประมาณการรายจ่าย
     แผนงานบริหารทั่วไป
     แผนงานรักษาความสงบภายใน
     แผนงานการศึกษา
     แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานเคหะและชุมฃน
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานการเกษตร
     แผนงานการพาณิชย์
     แผนงานงบกลาง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
  ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2557
(เพิ่มเติม)
  ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
- รายงานผลการดิดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2557
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ

- ประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ของเทศบาลตำบบเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ของเทศบาลตำบลเชียงคำ
- แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเทศบาลตำบลเชียงคำ


  

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล
วัดนันตาราม
วัดแสนเมืองมา
ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ
ต้นจามจุรี
ตัวอย่างบ้านไทลื้อ          

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์เทศบาลตำบลเชียงคำ

เว็บไซด์  www.chiangkhamlocal.go.th  ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางการบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานขององค์กร หน่วยชุมชน เครือข่ายชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความมั่นคงและความเจริญเติบโตของประเทศชาติต่อไป


 

ฝากข้อความกับเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 


ข่าวสารล่าสุด 
  03-11-2015   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (26 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  26-10-2015   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2558 (21 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  26-10-2015   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (16 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  16-10-2015   ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (18 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  15-10-2015   แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255... (14 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  15-10-2015   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ... (33 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  13-10-2015   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (68 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-10-2015   โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (201 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการจัดซื้อโคมไฟพร้อมติดตั้ง ถนนบุญนาคสัมพันธ์ (346 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 13 จากซอยมีคุณธรรม-สามแ... (351 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 2 เ... (336 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณข้างวัดศรีบุญย... (318 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าโรง... (292 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ซอย 1 ข้า... (164 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการขยายไหล่ทางและยกระดับฝาราง หมู่ที่ 4 บริเวณ... (28 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 3 (2ฝ... (28 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 8 (30 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2015   โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 1 หน้าโรงเ... (22 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  10-08-2015   โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นท... (48 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  15-07-2015   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558 (48 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  

หน้า:

สรุปข่าว  ค้นข่าว  หัวข้อข่าว  อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียด)

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รายละเอียด)

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(รายละเอียด)

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (รายละเอียด)

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด) 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (รายละเอียด)

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียด) 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (รายละเอียด)

แจ้งกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๖ (รายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลเชียงคำ จะเปิดบริการให้บริการทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 06.00 น.- 08.00 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00 น. - 19.00 น. หยุดเฉพาะวันพุธ เริ่มเปิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป


ภาพกิจกรรม

          กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลเชียงคำ นำโดยนายอดินันท์ ศุภการกำจร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล คณะครู/นักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558


การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ
เทศบาลตำบลเชียงคำ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ และประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ


          กิจกรรมเดือนตุลาคม 2558
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงคำ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลตำบลเชียงคำ


วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 08.30 น. นายอดินันท์ ศุภการกำจร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ สนามที่ว่าการอำเภอเชียงคำ


      กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2558
เทศบาลตำบลเชียงคำ ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 จำนวน 10 หมู่บ้าน


กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ


วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเชียงคำจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลเชียงคำ


วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. นายกเทสมนตรีตำบลเชียงคำพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักเทศบาลตำบลเชียงคำ รวมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และในช่วงค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น.ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม


การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ


วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายอดินันท์  ศุภการกำจร นายเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ณ วัดดอนไชย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 3(เมษายน -มิถุนายน) 2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลตำบลเชียงคำ

 

แผนภูมิการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนการชำระภาษี
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน 
   เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล

การขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเสีย
การขอซ่อมบำรุง  รักษา  ถนน  หรือทางเท้า
การขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการจัดตั้งตลาด  สถานที่จำหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร


ข่าวสารหน่วยงานราชการ


ปฏิทิน/นาฬิกานสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

หน่วยงานรัฐบาล

Link แต่ละหน่วยงาน
· เทศบาลเมืองดอกคำใต้
· เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
· เทศบาลตำบลห้วยลาน
อำเภอเชียงคำ
·
เทศบาลตำบลเชียงคำ
· เทศบาลตำบลบ้านทราย
· เทศบาลตำบลฝายกวาง
· องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
· องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
· องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอจุน
·
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
· เทศบาลตำบลหงส์หิน
· เทศบาลตำบลจุน
· เทศบาลตำบลลอ
อำเภอแม่ใจ
·
 เทศบาลตำบลแม่ใจ
· เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อำเภอปง
·
เทศบาลตำบลปง
· เทศบาลตำบลงิม
· องค์การบริหารส่วนตำบลออย
อำเภอเชียงม่วน
·
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
อำเภอภูซาง
·
เทศบาลตำบลสบบง
website สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
website "โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุน กยศ."
website "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา"
website "มหาดไทย บำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"
website  สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
คลังข่าวมหาดไทย
website "ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ"
เว็บไซต์กลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิด่ภาครัฐ