กองคลัง

นางสุภาพร ทวีกสิกรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 08 1246 5221
จ่าเอกพิรุณ ตุทาโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายชาญยุุทธ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา วงค์มูล
นักวิชาการพัสดุ
นางวันวิสาข์ วงศอินทร์
นักวิชาการคลัง