กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 6. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 7. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562
 9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
 10. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556
 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 ถึงฉบับที่2 พ.ศ. 2559
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561