กองคลัง

นางปิยพร   สันกว๊าน
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าเอกพิรุณ  ตุทาโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายชาญยุุทธ  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา  วงค์มูล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวันวิสาข์  วงค์อินทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวมณีนุช สมศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน