กองคลัง

นางปิยพร  สันกว๊าน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร
จ่าเอกพิรุณ ตุทาโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายชาญยุุทธ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา วงค์มูล
นักวิชาการพัสดุ
นางวันวิสาข์ วงศอินทร์
นักวิชาการคลัง