กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมรกต กันใจ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสุพัฒน์ ฉลาด
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ