กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาววิธัญญา วิพัฒนการกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 08 1783 3515
นายมรกต กันใจ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสุพัฒน์ ฉลาด
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ