ผู้บริหาร

นายธีระชัย สมฤทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ
โทร 08 9954 1391
นายสุวรรณ ฝั้นเต็ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ
โทร 09 7949 7435
นายพูล เบญจาพุทธารักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ
โทร 09 8749 9710
นายสุชิน สุจิโน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ
โทร 08 6118 1779
นายกำศรวญ ยาศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ
โทร 08 6918 0802