ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ด้านเกษตร

ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ด้านโภชนาการ

ด้านศิลปกรรม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม