สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน

ของฝากจากเชียงคำ

ต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทย

ตลาดเช้าเชียงคำ

บ้านไทลื้อ

ร้านไทลื้อ

วัดดอนไชย

วัดนันตาราม

วัดบุญนาค

วัดพระธาตุสบแวน

วัดศรีบุญยืน

วัดแสนเมืองมา

วัดหย่วน

วัดใหม่นันทวงษ์

วัดใหม่นันทะวงษ์

ศาลแข้งเหล็ก

ศาลเจ้าเชียงคำ

ศาลเจ้าพ่อเทวดาหลวงเมืองมาง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน

หอประวัติไทลื้อ บ้านธาตุสบแวน