สมาชิกสภาเทศบาล

นายถวิล เชื้อสะอาด
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ
นายสมศักดิ์ หอมนาน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ เขต 1
นายวิทยา หมื่นมะโน นางบัวผัน ทิพยาวงศ์ นายพินิจ ศรีจันทร์
นางสาววาสนา ทองอินทร์ นายอุดม วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ เขต 2
นายปริญญา มณีวงศ์ นายสถิตย์ วงศ์ใหญ่ นายพนม ขันคำ
นางสาวอัญชารี จินดารัศมี นายประเทือง กองมงคล