สำนักปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.สมเศียร จันทร์หล้า
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคำ
นายธีรพัฒน์ ดีแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงคำ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 09 8746 7388
นางสาวรวิสรา  นันตา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกฤติญา   เขื่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนิภาพร เสมอเชื้อ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสาธิต ชาวเวียง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายมนต์ชัย ศุภพินิ
นิติกรชำนาญการ
ส.อ.กิตติศักดิ์ โอภาสนิธิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปรัศรี   จันหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวแสงดาว ไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน