สำนักปลัดเทศบาล

นายชูชาติ เถาวัลยา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 09 8746 7388
จ.อ.สงกรานต์ พันธ์พืช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอัญชิษฐา ไชยมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนิภาพร เสมอเชื้อ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายสาธิต ชาวเวียง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายมนต์ชัย ศุภพินิ
นิติกร
ส.อ.กิตติศักดิ์ โอภาสนิธิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุญญารัตน์ ใจอินถา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแสงดาว ไชโย
เจ้าพนักงานธุรการ