จัดพิธีรดนำ้ดำหัวนายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรี

วันที่ 18 เมษายน 2566 ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีรดนำ้ดำหัวนายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ,รองนายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามประเพณี