Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Reading... รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องแผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – เดือน มิุนายน 2567)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องแผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – เดือน มิุนายน 2567)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

Continue Reading... ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567Continue Reading... ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Reading... ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด่้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด่้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณฌาปนสถานบ้านมางและบ้านงุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณฌาปนสถานบ้านมางและบ้านงุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)