ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บริเวณฌาปนสถานบ้านมางและบ้านงุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)