Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15,กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2,318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงคำ

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15,กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2,318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงคำ
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่ 215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่ 215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15 กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21370 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15 กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21370 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ค.หมู่ที่ 10 ซอย 2 (บ้านเลขที่ 25 ถึง บ้านเลขที่ 123) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ค.หมู่ที่ 10 ซอย 2 (บ้านเลขที่ 25 ถึง บ้านเลขที่ 123) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองหลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม)หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองหลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม)หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมือง หลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมือง หลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)