Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

Continue Reading... ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Reading... รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องแผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – เดือน มิุนายน 2567)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องแผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – เดือน มิุนายน 2567)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

Continue Reading... ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567Continue Reading... ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Reading... ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุสบแวน ประจำปีการศึกษา 2567
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าเสนอค่าตอบแทนแผงตลาด (ที่ว่าง)

Continue Reading... ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้เช่าเสนอค่าตอบแทนแผงตลาด (ที่ว่าง)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

Continue Reading... ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566